Adatvédelmi irányelvek és cookie-k

Ha Ön 2018. május 25. után továbbra is használja online szolgáltatásainkat, a Solidus Flottakezelő Kft. a személyes adatait a GDPR-ral, az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-ekben előírtakkal, valamint az új adatvédelmi és cookie szabályzatban foglaltakkal összhangban fogja kezelni.

További információkért, illetve a cookie-beállítások módosításáért válassza a "További információk" opciót. További információk

Megértettem és elfogadom

Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A jelen szerződés a Felek között létrejött Együttműködési Megállapodás 1. számú mellékleteként a bérleti és üzemeltetési jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

Az Együttműködési Megállapodás csak a jelen Általános Szerződési Feltételekkel együtt lehet értelmezni (a továbbiakban együttesen: Szerződés). Abban az esetben, ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely kérdésben eltérnének az Együttműködési Megállapodástól, úgy a 2. számú melléklet rendelkezései az irányadóak.

A Bérlő a Bérbeadótól bérelt gépjármű vonatkozásában, teljes körben köteles igénybe venni a Bérbeadó által nyújtott flottakezelési szolgáltatásokat. A flottakezelési szolgáltatások igénybevétele nélkül csak bérletre irányuló szerződés nem köthető. Az egyedi szerződésekben a Felek megállapodhatnak úgy is, hogy a Bérlő egyes flottakezelési feladatokat a Bérbeadótól átvállal. A flottakezeléssel kapcsolatos kérdésekről az Együttműködési Megállapodás és a jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a 2. számú melléklet rendelkezik.

A jelen ÁSZF hatálybalépésével a Bérbeadó (Üzemeltető) valamennyi korábban hatályos Általános Bérleti Szerződési Feltétele, hatályát veszti és azok helyébe a jelen ÁSZF lép.

1. A gépjármű beszerzése

A Bérbeadó nem felel a Szállító késedelmes vagy meghiúsult szállításáért. Amennyiben a Szállító részéről történő szállítás teljesítése bármilyen okból ellehetetlenül, úgy a gépjárműre vonatkozó megrendelés érvényét veszti. Ebben az esetben a Felek tárgyalásos úton tisztázzák, hogy a meghiúsult gépjármű helyett milyen más gépjárművel történjen a hosszú távú jogviszony teljesítése. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy bármelyik fél jogosult a szerződéstől elállni, azonban a Bérbeadó követelheti az addig felmerült költségei megtérítését.

A Bérlő kijelenti, hogy a bérlet tárgyát képező gépjárművet maga választotta. A Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó nem szavatol a gépjármű használatra alkalmasságáért és a Bérlőt erre való hivatkozással nem illeti meg az azonnali hatályú elállás vagy felmondás joga.

Használt gépjármű esetén a Bérlő a szerződés teljesítésének megkezdése előtt a Bérbeadó rendelkezésére bocsátja a gépjárművet annak megvizsgálása és állapotának felmérése céljából.

2. Gépjármű átadás-átvétele

A Bérbeadó a Szállítótól átveszi és átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján, a Bérlőnek átadja a gépjárművet. Bérbeadóról Bérlőre, a kárveszély, az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg száll át. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv a bérleti szerződés részét képezi, melyben feltüntetésre kerülnek, különösen az alábbi tények és adatok,

 • gépjármű pontos típusa,
 • rendszáma,
 • forgalmi engedély száma (érvényessége),
 • bérleti szerződés sorszáma,
 • üzemanyag fajtája,
 • kötelező, illetve dinamikus szerviz, elvégzésének határideje,
 • tartozékok,
 • szerelt abroncsok pontos típusa,
 • kilométer óra állása,
 • üzemanyag mennyisége,
 • sérülésmentesség, illetve a sérülések felsorolása,
 • átadás időpontja, helye,
 • átadó, átvevő aláírása.

3. A gépjármű üzemeltetése, használata

3.1 Flottakezelési szolgáltatások

A gépjármű üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokat részletesen a 2. számú melléklet és az Együttműködési Megállapodás együttesen tartalmazzák. A Bérbeadó csak a Szerződés és a 2. számú melléklet alapján köteles teljesíteni a szolgáltatásokat.

3.2 A gépjármű, használata, karbantartása, javítása

A Bérlő (kivéve, ha a felek között létrejött együttműködési megállapodás eltérően rendelkezik) a gépjárművet saját költségére és kockázatára használja. Ennek keretében a Bérlő köteles,

a.) a gépjárművet rendeltetésszerűen, az általánosan elvárható gondossággal használni. Bármely rendeltetéstől eltérő tevékenységre történő felhasználás esetén (pl.: versenyzés, oktatás, taxizás, vontatás, az engedélyezettnél nagyobb teher szállítása stb.), az ezzel kapcsolatos károkért a Bérlő teljes körű felelősséggel tartozik.

b.) megfizetni a gépjármű üzembehelyezésével, üzemben tartásával, használatával, tárolásával, javításával, szállításával, biztosításával, valamint bármilyen egyéb, a Bérbeadónak fel nem róható eseménnyel kapcsolatban felmerülő költséget.

c.) gondoskodni a gépjárműhöz tartozó kezelési utasításban foglaltak és a vonatkozó jogszabályok betartásáról, különös tekintettel a szervizintervallumoknak megfelelő karbantartási munkák a megadott időpontra való rendelkezésre bocsájtását.

d.) a Bérbeadón keresztül gondoskodni a folyamatos karbantartásról és javításról, a szükséges állagmegóvásról, melynek keretében köteles elvégeztetni a gépjármű műszaki dokumentációjában előírt gyakorisággal igényelt szükséges szervizeket. A Bérbeadó (Üzemeltető) jogosult visszautasítani a nem gazdaságos javítási vagy karbantartási munkákat (gazdasági totálkár).

e.) a külföldi sürgősségi javíttatásra kizárólag márkaszervizben van lehetőség, és azok költségeit a Bérlő köteles a helyszínen viselni.

f.) mindig és mindenhol megtenni az általában szokásos vagyonvédelmi intézkedéseket, különös tekintettel a gépjármű zár, riasztó és mechanikus védelmi berendezéseinek aktiválását.

g.) mindazon károkat megtéríteni, melyek abból adódtak, hogy a gépjárművet ért kárral összefüggésben lefolytatott kárügyintézési eljárás során olyan magatartást tanúsított, hogy a biztosító a kárügyintézési eljárást lefolytatni nem tudta, vagy olyan okból következett be káresemény, amellyel kapcsolatban a biztosító a CASCO szerződésben kikötötte kártérítési kötelezettsége alóli mentesülését. A Bérlő minden esetben köteles tehát a CASCO-önrész és mindazon károk megtérítésére, melyek a káreseménnyel összefüggésben keletkeztek, és amelyeket a biztosító nem térít meg. A CASCO javítások esetében a szállítási számlákat a bérlő mindig a bérbeadó nevére és címére kérje, a kárügyintézési folyamat megkönnyítése miatt.

A Bérlő köteles az esedékes kötelező karbantartásról, elvégzendő javításról a Bérbeadót legalább 3 munkanappal előre írásban tájékoztatni. Amennyiben a Bérlő a kötelező karbantartási kötelezettségekről szóló tájékoztatást elmulasztja, vagy azzal késedelembe esik, a kötelező karbantartás elmaradásával vagy késedelmével kapcsolatos valamennyi többletköltséget, terhet, vagy kárt a Bérlő köteles viselni.

A felek közötti ellentétes tartalmú írásos megállapodás hiányában a Bérlő a Szerződés tartama alatt a gépjármű használatát harmadik személynek sem ingyenesen, sem visszterhesen át nem engedheti. Ez alól kivételt képezhetnek Bérlő által feljogosított személyek.

Ha harmadik személy bármilyen okból a felek jogviszonyát bármilyen formában érintő módon intézkedni kíván a gépjárművel kapcsolatban, a feleknek kölcsönösen haladéktalanul tájékoztatnia kell egymást. Ha ezen harmadik személy bármilyen intézkedést foganatosít a gépjárművel kapcsolatban, a felek önállóan kötelesek megtenni azokat a halaszthatatlan intézkedéseket, amelyekkel magukat és a másik szerződő felet károsodástól, illetve egyéb nem várt költségtől megóvja. /pl. rendőrhatósági intézkedés során bevont forgalmi engedély, vagy finanszírozó részéről tett intézkedés.

3.3 A gépjármű kilométer-számlálójára vonatkozó külön rendelkezések

A Bérlő köteles a Bérbeadónak a kilométer-számláló meghibásodását a tudomásszerzéstől számított 24 órán belül írásban vagy elektronikus- úton /weboldal „Ügyfélkapu” -levél, bejelenteni abból a célból, hogy az a Bérbeadó által haladéktalanul megjavításra kerüljön. A Bérlő ebből a célból a felek által közösen egyeztetett időpontban és időtartamig köteles a gépjárművet a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani.

A kilométer-számláló meghibásodása és a hiba kijavítása között eltelt időtartam alatt megtett kilométerek számát a Bérbeadó a Bérlővel közösen határozza meg, a gépjármű becsült (a 2. számú melléklet alapján a Bérlő által megjelölt) havi futásteljesítmény, valamint a meghibásodásig futott kilométerek száma alapján.

A jelen pont szerinti kötelezettségének megszegése, illetve késedelmes teljesítése esetén a Bérlő valamennyi őt, illetve a Bérbeadót ért kárt köteles megtéríteni.

3.4 Ellenőrzés

A Bérlő köteles lehetővé tenni azt, hogy a Bérbeadó vagy az általa meghatalmazott személy előre egyeztetett időpontban a Bérlő képviselőjének jelenlétében a gépjármű állapotát, valamint a kilométeróra aktuális állását ellenőrizze.

Amennyiben Bérlő a fenti km óra állás jelentésével kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja, úgy minden az ebből eredő költség, különös tekintettel, a gépkocsi időszakos szervízelési munkálatainak elmulasztása hiányában a garanciális feltételek elvesztéséből eredő költségek, a Bérlőt terheli.

Ha a Bérlő a gépjármű ellenőrzését bármilyen módon akadályozza vagy meggátolja, a Bérbeadó a Szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.

3.5 Használattal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

A forgalmi engedélyben bejegyzett adatok, tények megváltoztatása kizárólag a Bérbeadó járhat el.

A gépjárművel Bérlő csak olyan országba (területre, övezetbe) léphet be, amelyre a CASCO biztosítás és a felelősségbiztosítás hatálya kiterjed. A biztosítások területi hatályára vonatkozó részletes tájékoztatást a 4. számú melléklet tartalmazza.

A Bérbeadó igény estén külön írásbeli engedéllyel hozzájárulhat ahhoz, hogy a Bérlő a gépjárművet vagyonvédelmi berendezéssel ellássa (pl.: mechanikus sebességváltó zár), a Bérlő azonban a gépjárművön olyan módosítást, amely a szokásos használat körén túlmegy, vagy amely a gépjármű állagában, értékében a rendeltetésszerű használattal járó kopást meghaladó értékváltozást okoz (pl.: részegység eltávolítása), nem végezhet vagy végeztethet. A Bérlő semmilyen átalakítást nem végezhet a gépjárművön az Bérbeadó előzetes írásos értesítése nélkül.

A Bérlő nem jogosult a gépjárművet biztosítékként lekötni, zálogba adni, vagy bármely más módon megterhelni, azt bérletbe (albérletbe), vagy lízingbe adni.

A Bérlő köteles bármilyen, a gépjárművet érintő zár alá vételről, elkobzásról vagy bírósági hatósági végrehajtásról haladéktalanul, írásban vagy elektronikus levélben tájékoztatni a Bérbeadót, egyúttal az eljáró hivatalos szerveknek és személyeknek tudomására hozni, hogy a gépjármű tulajdonosa a Bérbeadó.

A Bérbeadó jogosult a gépjárművet, annak használatát és okmányait bármikor ellenőrizni, vagy szakértő, egyéb megbízott útján ellenőriztetni.

A Bérlő bármilyen a gépjárművel kapcsolatos szervizszolgáltatást (ideértve a baleseti javításokat) kizárólag a Bérbeadó által nyújtott üzemeltetési szervizszolgáltatás keretei között jogosult igénybe venni a Bérbeadó által kijelölt szervizben. Abban az esetben, ha a 2. számú mellékelt értelmében a gépjármű szervízeltetését a Bérlő maga végzi, úgy a szolgáltatást kizárólag a Bérbeadó szerződéses partnereinél, minden esetben a Bérbeadó előzetes jóváhagyása mellett jogosult igénybe venni. Abban az esetben, ha a Bérlő az előző mondatban foglalt kötelezettségét megszegi, úgy a Bérbeadó jogosult 50. 000 HUF egyösszegű kötbért és a kötbér összegén felül felmerülő károkat követelni. Nem tartoznak ebbe a körbe a kis összegű (20. 000 HUF-ot meg nem haladó), sürgősségi, a tovább haladáshoz szükséges, vagy a KRESZ előírásoknak megfelelő javítások (ilyen például: izzócsere, defektjavítás, akkumulátor csere) melynek költségei a Bérlőt terhelik. A fentiek szerint nem a Bérbeadó és nem az általa megbízott harmadik személy által végzett beavatkozásokról a Bérlő köteles a Bérbeadót haladéktalanul írásban tájékoztatni.

3.6 A flottakezelési szolgáltatásokra vonatkozó közös rendelkezések

A Szerződés tartama alatt igényelt szolgáltatásokat a felek a 2. számú mellékletben pontosan rögzítik.

A Bérbeadó a telephelyén kapcsolattartó személyt jelöl ki (a továbbiakban: Kapcsolattartó) abból a célból, hogy a Szerződés tartama alatt a Bérlő rendelkezésére álljon a szolgáltatásokkal kapcsolatos teendők megszervezésénél. A Bérlő a szolgáltatásokat csak a Kapcsolattartó személyen, akadályoztatása esetén a Bérbeadó által erre kijelölt személyen keresztül veheti igénybe. A Kapcsolattartók személye az Együttműködési Megállapodásban kerül kijelölésre, amennyiben e tekintetben bármilyen változás állna be, felek kölcsönösen kötelesek értesíteni egymást.

A szolgáltatásokkal kapcsolatos igénybejelentést a Bérlő írásban (levélben vagy elektronikus úton) köteles megtenni. Az igénybejelentésben minden esetben meg kell jelölni a Bérlőt, a gépjármű típusát és forgalmi rendszámát, valamint az igényelt szolgáltatás pontos leírását.

A Bérbeadó kapcsolattartója levél, vagy elektronikus levél átvételét /visszaigazolását követő egy munkanapon belül telefonon vagy e-mailben értesíti a Bérlőt a mellékszolgáltatással kapcsolatos részletes teendőkről, különösen arról, hogy az igényelt szolgáltatást a Bérbeadó által megbízott mely harmadik személy végzi, melyek az ezzel kapcsolatos bérlői teendők, mennyi a szolgáltatás várható költsége. A fentiek szerint közölt költség kötelezettség nélküli, a pontos költség a szolgáltatást nyújtó által a Bérbeadó vagy a Bérlő részére kibocsátott számla kézhezvételét követően állapítható meg. A Bérlő jogosult a költségszámítás megvizsgálását követően szándékától elállni, ilyen esetben is köteles azonban a Bérbeadó igazolt költségeit megtéríteni. Amennyiben a Bérlő szolgáltatásként teljes körű szervízszolgáltatást igényelt, a jelen pontban foglaltak a szolgáltatás tartalmának megfelelően módosulnak.

A Bérbeadó kizárja felelősségét a Bérlőnek felróható téves bejelentésből eredő és a téves bejelentéssel összefüggésben keletkezett, Bérbeadónak nem felróható károkért, költségekért. A Bérlő téves igénybejelentés esetén köteles megtéríteni a Bérbeadó valamennyi, a Bérlőnek felróható és a téves bejelentésből fakadó felmerült és igazolt kárát, költségét. A Bérbeadó a szolgáltatásokért (a szolgáltatást végző harmadik személy díjának figyelembevételével) szolgáltatási díjat jogosult felszámolni. A Szolgáltatási díj tartalmazza: a szolgáltatások ellenértékét, ha azok átalány formájában nincsenek a Szerződésben foglalt bérleti díjba beleépítve, a Bérlő a Bérbeadó által kibocsátott külön számla alapján, vagy az esetenként (időszakonként) felmerülő költségek mértékével megnövelt üzemeltetési díj formájában köteles kiegyenlíteni.

4. Az üzemeltetési szolgáltatások díjazása és egyéb fizetési kötelezettségek

4.1 Flottakezelési szolgáltatások díja

A Bérlő az Együttműködési Megállapodásban rögzített, általa igénybe vett szolgáltatásokért fizet a Bérbeadónak, mely díjakat a bérleti díj tartalmazza, illetve a 2. számú mellékletben kerülnek rögzítésre.

A Bérbeadó fenntartja a jogot az Együttműködési Megállapodás alapján az alábbi biztosítási és szolgáltatási díjak megváltoztatására:

4.2 A gépjárműhöz kapcsolódó mindenkori súlyadó összege

A súlyadó jogszabályi változását a Bérbeadó a változás hatálybalépésével egyidejűleg érvényesíti a Bérlő felé.

4.3 A CASCO, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díj összege

Ezen költségelemeket a Bérbeadó jogszabályi változások esetén jogosult minden egyeztetés nélkül, e változások mértékével egyezően változtatni előzetes értesítés mellett. A Bérbeadó minden év (biztosítási évforduló elött, min. 30 nap) napjáig írásban köteles a Bérlővel közölni a következő naptári évre vonatkozó biztosítási díjakat.

4.4 Szervizátalány

A 2. számú mellékletben feltűntetett szervizszolgáltatása gyártó által megadott, előre tervezhető kötelező szervizek anyag és munkadíját tartalmazza, az Együttműködési Megállapodásban szereplő futamidő és futásteljesítménynek megfelelően. A gyár által előírt karbantartások díja nem tartalmazza a kopó-forgó alkatrészek cseréjének költségét (pl. fékbetét, féktárcsa, izzó, ablaktörlő lapát, ablakmosó folyadék). A szervizátalány díja utólag a futamidő végén egyszeri alkalommal kerül elszámolásra a tervezett és a tényleges ráfordítások arányában. Amennyiben a tényleges szervizelési költségek magasabbak, mint a 2. számú mellékletben részletezett, a teljes futamidő alatt realizált, tervezett szervizátalány összege, úgy ennek ezt Bérlő Bérbeadó részére megfizetni köteles.

Téli gumiabroncs átalány - a 2. számú mellékletben feltűntetett téli gumiabroncs garnitúra elszámolása, km futás arányában kerül meghatározásra.

4.5 Flottakezelési szolgáltatások és szerviz díjak

Ezen költségelemeket (karbantartási alapszolgáltatás esetében, ha e költség éves garantált átalánydíj) a Bérbeadó minden megkezdett naptári évben a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves szolgáltatási inflációs ráta közzétételét követően, annak mértékével módosíthatja.

A Bérlő a gépjármű éves karbantartásai, meghibásodásai, illetve a karambolos javítások idejére kedvezményesen áron bérautót igényelhet a Bérbeadótól. Ennek kedvezményes díjtételei, irodánkkal egyeztethetők.

A javítások időtartama alatt a Bérlő a 2. számú melléklet alapján, köteles a havi bérleti díjat fizetni a Bérbeadónak.

4.6 Futásteljesítmény eltérés

Bérbeadó a teljes bérletidíj-kalkulációt újra számítja, amennyiben az a 2. számú mellékletben rögzített tervezett futásteljesítmény, a gépjármű tényleges futásától időszakonként 10 %-kal nagyobb mértékkel eltér. A Bérbeadó jogosult a futásteljesítménnyel kapcsolatosan időszakos ellenőrzéseket végezni. Túlfutás esetén Bérbeadó az extra km túlfutási díj számlázására jogosult.

4.7 A Szerződés tartama alatt a gépjárművel kapcsolatosan felmerülő egyéb díjak, költségek

A Szerződés tartama alatt a gépjármű használata során felmerülő minden bírság, egyéb díj, a Szerződésben nem rögzített fizetési kötelezettség (különösen, amelyek hatóságok, illetve egyéb illetékes szervek határozatán vagy intézkedésén alapulnak), a Bérlőt terhelik, amennyiben azok nem Bérbeadónak felróhatók. A Bérlőt terheli a gépkocsi használatával kapcsolatban felmerülő közlekedés rendészeti bírság, a közterület jogosulatlan használatából eredő bírság, büntetés, parkolási díj, pótdíj és ezek járulékai. A Bérlő köteles a bérbeadót terhelő bírságon, pótdíjon, büntetésen stb. kívül 3. 000 HUF +ÁFA, külföldi bírságok, büntetések esetében 5. 000 HUF +ÁFA ügyintézési díjat, illetve a Bérbeadó érdekkörében felmerülő ügyintézési költségeket (pl. ügyvédi költségek és díjak) is azonnal kiegyenlíteni. Amennyiben bármilyen a Bérbeadónak felróható költség, bírság merül fel, úgy azokat a Bérbeadó köteles felmerülésükkor haladéktalanul megtéríteni.

A Bérlő minden esetben köteles helytállni a gépjármű üzemeltetése során harmadik személynek okozott károk megtérítéséért.

A Bérlő köteles a gépjármű parkolásával kapcsolatos parkolási, pót és egyéb díjakat, a következő havi bérleti díjba foglaltak alapján megfizetni. A Bérbeadó a fizetési felszólítás átvételét követően haladéktalanul levélben vagy elektronikus levélben értesíti a Bérlőt a felszólításról. Az értesítésben a Bérbeadó egyben meghatalmazza a Bérlőt, hogy a Parkolási Társaság előtt az érintett ügyben a tényállás tisztázása érdekében teljes jogkörrel eljárjon és az ügy irataiba betekintsen. Abban az esetben, ha a Bérlő a Parkolási Társaság felszólításában foglalt határidőben a szabálytalan parkolás tényállását nem tisztázza, magát ki nem menti, vagy a parkolási, pót és egyéb díjakat nem fizeti meg, úgy a Bérbeadó jogosult valamennyi a szabálytalan parkolással összefüggésben felmerült költséget a Bérlővel megtérítteteni. Abban az esetben, ha a Bérlő a parkolási ügyet rendezte, úgy köteles arról a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni és az ügy lezárást okirattal igazolni. Abban az esetben, ha a Bérlő a Bérbeadó részére az ügy lezárását nem igazolja, vagy a parkolási, pót és egyéb díjakat nem fizeti meg, a Bérbeadó a Bérlő mulasztása miatt a részére kiszabott, bármilyen a gépjármű parkolásával kapcsolatos parkolási, pót és egyéb díjakat, büntetéseket a vonatkozó határozatban megjelölt alaphatáridő utolsó napján (kárenyhítési kötelezettsége körében) attól függetlenül megfizeti, hogy időközben a Bérlő teljesítette-e a Bérbeadó részére a fizetési kötelezettségét. Abban az esetben, ha a Bérlő a határozatokban megjelölt alaphatáridőben nem fizetett a Bérbeadó vagy a Parkolási Társaság részére, valamint az érintett ügy egyezséggel vagy eljárás megszűntetéssel nem zárult le, a Bérlő a Bérbeadó által megfizetett összegeken és járulékain túl 5. 000 HUF +ÁFA további ügyintézési díjat is köteles megfizetni a Bérbeadó részére. A Bérlő egyebekben köteles továbbá a parkolási díjakkal kapcsolatos teljes ügyintézést a jogellenes parkolást követően haladéktalanul lebonyolítani. Amennyiben a Bérlő a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a Bérbeadó a fentieken túl jogosult a parkolási díjakkal kapcsolatos ügyintézés minden költségét a Bérlőre áthárítani.

A gépjármű által előidézett, vagy annak használata során keletkezett károkért és balesetekért a Bérlő a Bérbeadó irányában közvetlenül felel. Bérlő köteles bármilyen káreseményt vagy balesetet a Bérbeadóval haladéktalanul, legfeljebb azonban 24 órán belül írásban közölni, és a Bérbeadót minden esetben mentesíteni harmadik személy ezzel összefüggő igényével kapcsolatosan, helytállni a harmadik személy által támasztott igényért, egyúttal megtéríteni a Bérbeadó harmadik személy eljárásával kapcsolatban felmerült összes költségét és kiadását.

A Bérlő köteles a rendőrség vagy bármely más hatóság által a gépjármű technikai állapota miatt, vagy bármely más okból kiszabott bírságot és az azzal kapcsolatos valamennyi költséget haladéktalanul megfizetni, kivéve, ha a bírság oka egyértelműen a Bérbeadó mulasztására vezethető vissza, amely esetben a bírság megfizetésére a Bérbeadó köteles.

A Bérlő fizetési kötelezettségét a gépjármű működőképességének, használhatóságának csökkenése vagy megszűnése (bármilyen okra is vezethető vissza) nem érinti.

A Bérlő viseli a gépjármű elveszésének, eltűnésének, teljes vagy részleges megrongálódásának, illetve megsemmisülésének kockázatát. Bérlő haladéktalanul köteles írásban értesíteni a Bérbeadót ilyen esemény bekövetkezéséről. Bérlő köteles Bérbeadót haladéktalanul értesíteni, ha bármely, a gépjárművel kapcsolatos dokumentumot, kulcsot, riasztókapcsolót vagy egyéb tartozékot elveszíti, vagy ezek bármelyike eltűnik, használhatatlanná válik, vagy megsemmisül.

4.8 Biztosítások

A Bérleti jogviszony esetén Bérlő köteles a Bérbeadó által kötött biztosításokat elfogadni. A biztosítási díjak évfordulóval változhatnak. Ennek mértékéről a Bérlőt a Bérbeadó írásban minden év (biztosítási évforduló elött, min. 30 nap) napjáig írásban köteles tájékoztatni.

4.9 A flottakezelési díjak módosítása

A díjak változása esetén a Bérbeadó minden év december 01. napjáig írásban köteles a Bérlővel közölni a következő naptári évre vonatkozó üzemeltetési és szolgáltatási díjakat. Amennyiben a Bérbeadó nem változtat az éves díjakon, erről nem köteles külön írásos tájékoztatást küldeni a Bérlőnek

5. A bérleti díj és egyéb fizetési kötelezettségek

A Bérlő a gépjármű használatáért bérleti díjat fizet a Bérbeadónak. A Bérlő bérleti díj fizetési kötelezettségének a Bérbeadó tételes számlája alapján köteles eleget tenni. A Bérbeadó köteles a számlát a fizetési határidő előtt 8 munkanappal korábban a Bérlő részére megküldeni. A Bérbeadó jogosult a bérleti díjat negyedéves gyakorisággal egyoldalúan módosítani, ha a szerződés devizaneme szerinti 3 hónapos irányadó kamatláb (BUBOR, LIBOR CHF, LIBOR EUR) módosul.

A Bérbeadó jogosult továbbá a hátralevő bérleti díjak megváltoztatására az alábbi feltételek valamelyikének bekövetkezése esetén:

 • a tőke- és pénzpiaci kamatlábak emelkedése,
 • a jegybanki alapkamat emelkedése,
 • a bankközi hitelkamatok emelkedése,
 • a pénzpiaci körülmények hatására, a refinanszírozási feltételek megváltozása esetén, olyan hatósági rendelkezés, vagy jogszabályváltozás, melynek eredményeként a Bérbeadónak igazolható többletköltségei származtak, és ezeket tovább hárítja a Bérlőre.

A Bérbeadó a módosított fizetési kötelezettségről írásban tájékoztatja a Bérlőt.

Felek az Együttműködési Megállapodás 2. számú mellékletében a fizetendő díjtételeket forintba rögzítik, amennyiben a finanszírozás nem forint alapú, úgy a havi finanszírozási díj devizában kerül rögzítésre (érvényes Magyar Nemezti Bank számlakonverziós vételi árfolyamon), melyet a számlázás napján érvényes Magyar Nemezti Bank számlakonverziós eladási árfolyam alapján számítva forintban számláz ki. A számlázás napja és a számla esedékessége közötti időszak árfolyam változása a következő havi bérleti díj számlában kerül érvényesítésre.

A bérleti díj és bármely egyéb, a Bérlőt terhelő fizetési kötelezettség csak akkor számít teljesítettnek, ha a bérleti díj vagy egyéb összeg, a Bérbeadó bankszámláján jóváírásra került. Nem számít teljesítésnek, amennyiben az esedékes összeg nem a Bérbeadó bankszámláján kerül jóváírásra.

Késedelmes fizetés esetén a Bérbeadó a jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő késedelmi kamatot jogosult felszámítani.

A gépjármű maradványértéke sérülésmentes állapotot feltételezve került kalkulálásra. Amennyiben a gépjárművet sérülés éri, úgy Bérbeadó jogosult a maradványértéket az Eurotax értékelés szerint csökkenteni és a módosításnak megfelelően a havi bérleti díjat a futamidő egészére megemelni. Amennyiben a finanszírozási deviza alapon történik - az egyedi szerződésben devizaárfolyam került feltüntetésre - úgy az árfolyamváltozásból eredő kockázat, nem csak a finanszírozási díjakra vetül havi elszámolásban, hanem az egyedi bérleti szerződésben szereplő kalkulált maradványértékre egyaránt. Az egyedi szerződésben feltűntetett kalkulált maradványérték az egyedi szerződésben feltüntetett szerződéskötéskori árfolyamon értendő. A szerződés bármely fél kezdeményezésével, akár futamidő előtt szűnik meg, akár a futamidő lejártával, a maradványértékre eső árfolyamváltozást Felek kötelesek elszámolni egymással, Bérlő minden esetben köteles megtéríteni a maradványértékre eső árfolyamveszteséget.

A bérleti díj azalábbi költségeket is magában foglalja:

 • teljes körű CASCO biztosítás (10% minimum 100. 000 HUF önrész, 10. 000.000 HUF nettó beszerzési értéket meghaladó bérleti szerződéseknél az önrész 10% minimum 150. 000 HUF),
 • kötelező felelősség biztosítás, baleseti adó,
 • cégautó adó, súlyadó.

A gépjármű üzemben tartásából eredő személyi jövedelemadó bevallási és fizetési kötelezettségének közvetlenül a Bérlő tesz eleget.

Amennyiben valamely új jogszabály bevezetéséből, vagy jogszabály változásból eredően valamely bevallási és fizetési kötelezettségnek a Bérbeadó, mint tulajdonos köteles eleget tenni, úgy a Bérbevevő köteles ezen költségek megtérítésére.

Bérlő köteles viselni minden, a Magyar Köztársaságban már meglévő vagy a jövőben felmerülő adót, vámot, illetéket, engedélyezési költséget, vagy hatóság által kivetett fizetési kötelezettséget, illetőleg minden egyéb költséget. Amennyiben az eredeti bérleti szerződések bármilyen jellegű módosítását Bérlő kezdeményezi, és az Bérbeadó részéről elfogadásra kerül, úgy Bérbeadó minden módosítás vonatkozásában jogosult 50. 000 HUF, szerződésmódosítási díjat Bérlő felé felszámolni. A szerződésmódosítások, csak a fent említett díjak megfizetését követően lépnek életbe.

6. Biztosítékok

A Bérbeadó - döntése szerint, legfeljebb 12 havi bérleti díj erejéig - további biztosítékokat (bankgarancia, kezesség, óvadék stb.) kérhet a fizetendő havi bérleti és üzemeltetési díjra, az alábbi esetekben:

 • ha a Bérlő fizetési magatartása megromlik, és azt többszöri felszólás ellenére sem rendezi,
 • ha a Bérlő pénzügyi vagy vagyoni helyzete a Bérbeadó megítélése szerint olyan mértékben megromlik, hogy az a Bérbeadó megítélése szerint veszélyezteti a bérleti díj  megfizetését,
 • ha a Bérlő ellen végrehajtás indul,
 • ha a Bérlő (Megbízó) tulajdonosi körében fél éves időszakon belül 50%-ot meghaladó változás következik be.

7. A Szerződés megszűnése

Az egyedi szerződés, a jelen Általános Szerződési Feltételek, a Bérlővel szemben csak egyidejűleg és azonos feltételekkel kerülhetnek megszüntetésre.

7.1 A Szerződés megszűnése a bérleti időtartam lejártával

7.1.1 Gépjármű visszaszolgáltatása

A szerződéses időtartam lejáratával a Bérlő a gépjárművet a Bérbeadó által megjelölt telephelyre szállítja és ott átadás-átvételi jegyzőkönyv készítése mellett a Bérbeadó képviselőjének átadja a 7. pont rendelkezései szerint.

7.1.2 Felek közti elszámolás

Amennyiben a Szerződés a bérleti időtartam lejártával szűnik meg, úgy Felek a következő metódus szerint számolnak el egymással:

Bérbeadó Eurotax értékelés alapján meghatározza a gépjármű aktuális értékét, amely az elszámolás alapjául szolgál. A gépjármű értékesítéséből származó nettó összeget a következő tételek módosítják. A Bérlő esetleges - bérleti díj, biztosítási díj, késedelmi kamat vagy egyéb jogcímen keletkezett - hátralékai növelik, a biztosítási díj túlfizetés, a biztosítási esemény kapcsán járó kártérítés vagy más, egyéb jogcímen a Bérlőt megillető összegek csökkentik. Amennyiben az így kalkulált összeg alacsonyabb, mint a kalkulált nettó maradványérték, úgy a különbözetet Bérlő köteles megfizetni. Ezen költségtételeken túlmenően elszámolás részét képezi az 5. pontban részletezett maradványértékre eső árfolyamváltozás. Az elszámoláskor alkalmazandó árfolyam minden esetben a Budapest Bank számlakonverziós eladási árfolyam. Ezen túlmenően elszámolás tárgyát képezi a 4.4 pontban részletezett tényleges és tervezett szerviz költségek közötti különbözet.

Jelen kitétel felek azon szándékát tükrözi, hogy a Bérlőt érdekeltté tegyék a gépjármű állagának, jó állapotának megőrzésében.

7.2 A Szerződés megszűnése a bérleti időtartam lejárta előtt

Amennyiben a futamidő előtti megszűnés Bérlőnek felróható okból, illetve Bérlő kérésére történik, úgy Bérbeadó jogosult az ügyleti kamatlábbal diszkontált nettó finanszírozásiösszeg (beleértve a maradványértéket) 5%-át, mint lezárási díjat a Bérlő részére felszámolni. Ezen lezárási díj megfizetése, feltétele a szerződéses jogviszony megszűnésének.

7.2.1 Felek közti elszámolás

Amennyiben a Szerződés a bérleti időtartam lejárta előtt szűnik meg, úgy Felek a következő metódus szerint számolnak el egymással:

A Bérbeadó a szerződés lezárási díját a következők szerint határozza meg. A Bérbeadó Eurotax értékelés alapján meghatározza a gépjármű aktuális értékét. A Bérbeadó az egyedi szerződésben rögzített ügyleti kamatlábbal diszkontálja az egyedi ajánlatban meghatározott hátralévő finanszírozási díjat és a kalkulált maradványértéket. A Bérlő esetleges - bérleti díj, biztosítási díj, késedelmi kamat vagy egyéb jogcímen keletkezett - hátralékai növelik, a biztosítási díj túlfizetés, a biztosítási esemény kapcsán járó kártérítés, a gépjármű értékesítési ára, vagy más, egyéb jogcímen a Bérlőt megillető összegek csökkentik a diszkontált összeget. Amennyiben az így kalkulált összeg pozitív előjelű, úgy Bérlő azt a Bérbeadó részére megfizetni köteles. Ezen költségtételeken túlmenően elszámolás részét képezi az 5. pontban részletezett maradványértékre eső árfolyamváltozás. Az elszámoláskor alkalmazandó árfolyam minden esetben a Budapest Bank számlakonverziós eladási árfolyam. Ezen túlmenően elszámolás tárgyát képezi a 4.4 pontban részletezett tényleges és tervezett szerviz költségek közötti különbözet.

Jelen kitétel felek azon szándékát tükrözi, hogy a Bérlőt érdekeltté tegyék a gépjármű állagának, jó állapotának megőrzésében.

7.2.2 A Szerződés futamidő előtti megszűnésének esetei

Bérlő a Szerződés megszűnési okának bekövetkezte előtt, illetve azonnali hatályú megszűnési ok bekövetkeztét követően haladéktalanul köteles a Bérbeadóval együttműködni és mindent megtenni annak érdekében, hogy a Bérbeadó üzembentartói minősége a gépjármű forgalmi engedélyéből az erre illetékes hatóság által kivezetésre kerüljön. Amennyiben a Bérlő a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, úgy köteles a mulasztása minden napjára 10. 000 HUF, kötbért fizetni Bérbeadó részére. Bérbeadó jogosult a kötbéren felüli kárát is érvényesíteni a Bérlővel szemben. A Szerződés megszűnése nem érinti a Bérlőnek a Bérbeadóval szemben fennálló esetleges fizetési kötelezettségeit, a Bérlő ugyanúgy köteles ezeket teljesíteni, mintha a Szerződés nem szűnt volna meg.

7.2.2.1 Totálkár

Az adott gépjárműre vonatkozó Szerződés megszűnik, ha a gépjármű teljes mértékben megrongálódik. A megszűnés időpontja, egyben a bérleti díj fizetési kötelezettségének vége a Biztosító totálkár számítási lapja kézhezvételének időpontja. Az elszámolás alapja azügyleti kamatlábbal diszkontált nettó finanszírozási összeg, melyet csökkent a biztosító által meghatározott nettó káridőpontkori érték (Eurotax érték - roncsérték).

Totálkár esetén a Bérlő a roncsot a Bérbeadó által megjelölt telephelyre szállítja és ott átadás-átvételi jegyzőkönyv készítése mellett a Bérbeadó képviselőjének átadja a 7. pont rendelkezései szerint. A Bérbeadót totálkár esetén új gépjármű bérbe adásának kötelezettsége nem terheli.

7.2.2.2 Lopáskár

Az adott gépjárműre vonatkozó szerződés megszűnik, ha a gépjárművet ellopják. A megszűnés időpontja, egyben bérleti díj fizetési kötelezettségének vége a nyomozás megszüntetéséről szóló rendőrségi határozat, valamint a biztosítói kárszámítás kézhezvételénekidőpontja. Bérleti díj a fent jelzett dokumentumok kézhezvételéig fizetendő. A Bérbeadót lopás esetén új gépjármű bérbe adásának kötelezettsége nem terheli. Az elszámolás alapja az ügyleti kamatlábbal diszkontált nettó finanszírozási összeg, melyet csökkent a biztosító által meghatározott nettó káridőpontkori érték. Amennyiben a diszkontált érték magasabb, mint a biztosító által meghatározott káridőpontkori érték, úgy ennek összegét Bérlő a Bérbeadó részére megfizetni köteles.

7.2.2.3 A Bérlő felmondása

A Bérlő 30 napos felmondási idővel írásban, indoklás nélkül felmondhatja az adott gépjárműre vonatkozó Szerződést. A felmondási idő akkor kezdődik, amikor a Bérlő írásbeli felmondását a Bérbeadó kézhez vette. A Bérlő köteles a 7.2.1. pontban meghatározottak szerint eljárni és fizetési kötelezettségét azoknak megfelelően teljesíteni.

Bérlő jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, amennyiben Bérbeadó az abban foglalt lényeges rendelkezéseket súlyosan megszegi és kötelezettségeinek a Bérlő írásos felszólítása ellenére sem tesz eleget.

A Bérlő köteles a gépjárművet a Bérbeadó által megjelölt telephelyre szállítani és ott átadás-átvételi jegyzőkönyv készítése mellett a Bérbeadó képviselőjének átadni a 7. pont rendelkezései szerint.

7.2.2.4 A Bérbeadó felmondása

Bérbeadó jogosult azonnali hatállyal felmondani az adott gépjárműre vonatkozó Szerződést,

a.) ha a Bérlő a Bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére is több mint 30 napot késik bármely, a Bérbeadó felé fennálló fizetési kötelezettségének teljesítésével,

b.) ha a Bérlő ellen olyan bírósági vagy hatósági végrehajtási eljárást kezdeményeznek, amely gazdálkodását ellehetetleníti, vagy azzal fenyeget, vagy csőd-, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás indult a Bérlő ellen,

c.) ha a Bérlő nem tesz határidőre eleget a Bérbeadóval szemben fennálló értesítési, illetve tájékoztatási kötelezettségének,

d.) ha a Bérlő elmulasztja érvényesíteni a gépjárművel kapcsolatos, jótállási igényeket vagy szervizelési kötelezettségét,

e.) ha a Bérlő a gépjárművet nem rendeltetésszerűen használja, állagát veszélyezteti, a gépjárművet jogosulatlanul átalakítja (ideértve különösen a kilométeróra számlálóját).

A Bérlő köteles a gépjárművet a Bérbeadó által megjelölt telephelyre szállítani és ott átadás-átvételi jegyzőkönyv készítése mellett a Bérbeadó képviselőjének átadni a 7. pont rendelkezései szerint.

A Bérlő köteles megtéríteni a Bérbeadó összes olyan kárát és költségét, amely az azonnali hatályú felmondással járt.

8. A gépjármű visszaszolgáltatása

A Bérlő azadott gépjárműre vonatkozó bérlet bármilyen okból történő megszűnése esetén a gépjárművet köteles a Bérbeadónak haladéktalanul visszaszolgáltatni. A visszaszolgáltatás elmulasztásából eredő vagy azzal összefüggő, továbbá a visszaszolgáltatás határidejét követően bekövetkezett minden kár megfizetésének kötelezettsége kizárólag Bérlőt terheli.

A Bérlő viseli a gépjármű visszaszolgáltatásával kapcsolatos összes költséget és kiadást.

A gépjármű átadása és leadása tele tankkal történik.

Az adott gépjárműre vonatkozó Szerződés megszűnésekor, ha a jelen szerződés másként nem rendelkezik, akkor a Bérlő a gépjárművet működőképes és ezen túlmenően olyan állapotban köteles visszaszolgáltatni, hogy az megfeleljen a futásteljesítményének, a használat jellege szerinti átlagos elhasználódás szabályainak és korának. A Bérlőköteles az ezen túlmenő értékcsökkenés és /vagy a működőképesség helyreállításához szükséges javítás költségeit a Bérbeadónak megtéríteni. Továbbá a 7.2.1. pontban foglaltak szerint köteles elszámolni.

Ha a Szerződés bármilyen okból megszűnik, a Bérlő birtokában lévő, de a Bérbeadó tulajdonában vagy rendelkezésében álló tartozékot, dolgot köteles a Szerződés megszűnésével egyidejűleg visszaszolgáltatni. Ha a Bérlő a Szerződés alapján kártérítés fizetésére vagy költségtérítésre köteles, azt legkésőbb a Szerződést lezáró elszámolási megállapodás aláírásával egyidejűleg köteles egy összegben megfizetni. A Bérbeadó köteles minden, a Bérlő tulajdonában álló, vagy rendelkezése alatt álló dolgot, eszközt a szerződés megszűnésével egyidejűleg haladéktalanul a Bérlő részére visszaszolgáltatni. Amennyiben a Bérbeadó a Szerződés alapján kártérítés fizetésére vagy költségtérítésre köteles, azt legkésőbb a Szerződést lezáró elszámolási megállapodás aláírását követő 8 napon belül kell megfizetni.

9. Vegyes és értelmező rendelkezések

Bérbeadó az Általános Szerződési Feltételeit bármikor egyoldalúan módosíthatja, mely módosításokat Bérlőnek köteles írásban megküldeni. A Bérlő számára kedvezőtlen módosításra a Bérbeadó különösen a pénzpiaci viszonyok (pénzpiacon felmerülő zavarok, vagy makrogazdasági és /vagy nemzetgazdasági folyamatok miatt), a jogszabályok vagy hatósági előírások megváltoztatása esetén jogosult. A módosított szabályok irányadók a már megkötött szerződések és a folyamatban lévő ügyek vonatkozásában is.

Amennyiben a Bérlő a módosításokat 15 napon belül írásban nem kifogásolja, úgy ezen módosítások mindkét fél által elfogadottnak tekintendők és a Bérlő általi kézhezvétel időpontjától számítva az Általános Szerződési Feltételek részét képezik.

A módosított ÁSZF-et a módosítás hatályba lépését követően a módosítás hatályba lépését megelőzően megindult ügyekben is alkalmazni kell.

Ha a Bérlő az érvényben lévő szerződés részét képező Általános Szerződési Feltételek módosítását nem fogadja el, úgy a szerződés(eke)t a Solidus Flottakezelő Kft. azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben a szerződő felek egymással szemben vállalt kötelezettségei azonnal esedékessé válnak.

Bérlő és Bérbeadó kijelentik, hogy ahol a Szerződés értesítést, tájékoztatást, felszólítást stb. említ, ott minden esetben írásbeli értesítést, tájékoztatást, felszólítást stb. kell érteni, melyek tartalmát a postai feladást követő 8. naptól közöltnek kell tekinteni.

A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók. Esetleges jogvita esetére a felek kikötik a Bérbeadó székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.


© 2019 Solidus Flottakezelő Kft.